loading

REGULAMIN

 

Palarnia Kawy Craft Beans to sklep internetowy prowadzony przez Craft Beans Sp. z o.o., ul. Łączna 55, 64-920 PIŁA, telefon: +48508074658, e-mail: a.ciszek@craftbeans.pl , NIP: 7642712071, REGON: 523996196 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0001010104

 

§1 Definicje :

 

1.Kupujący– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.Sprzedawca-  Craft Beans Sp. z o.o. , UL. ŁĄCZNA 55, 64-920 PIŁA, telefon: +48508074658, e-mail: a.ciszek@craftbeans.pl , NIP: 7642712071, REGON: 523996196 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0001010104

4.Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

5.Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

6.Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

7.Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

8.Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne:

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

 

 

§3 Formy dostawy ,metody płatności oraz realizacja:

 

1.Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie sklepu.

2.Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie sklepu oraz prezentowane.

3.Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie sklepu wskaże inaczej.

 1. Zamówienia są standardowo przetwarzane i wysyłane w ciągu 24 godzin (dzień roboczy) od momentu ich złożenia i potwierdzenia płatności, pod warunkiem, że dzień złożenia zamówienia jest dniem roboczym.

 2. Czas przetwarzania zamówień dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Po przetworzeniu i wysłaniu zamówienia, przewoźnik ma do 48 godzin na dostarczenie paczki. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby całościowy czas dostawy, od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania przesyłki przez Klienta, nie przekraczał 3 dni roboczych.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działania przewoźnika.

4.Płatności dokonywane są poprzez przelew bankowy lub za pobraniem.

5.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

- dodanie do koszyka produktu;

- wybór rodzaju dostawy;

- wybór rodzaju płatności;

- wybór miejsca dostarczenia rzeczy;

- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

6.Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

7.Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

8.Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

9.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy:

1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego.

2.Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

3.W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

8.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

§6 Odpowiedzialność za wady:

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o wymianie produktu na wolny od wad;

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

4.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

5.Sprzedający zobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

6.Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

 

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2.Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

3.Na potrzeby realizacji zamówienia zbierane są dane osobowe:

- adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

- miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

- numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.

§8 Sekcja Reklamacji

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 786 304 143.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: k.rozploch@craftbeans.pl lub telefonicznie: +48 786 304 143. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

§9 Postanowienia końcowe:

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

K O N T A K T
Skontaktuj się z nami
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera!
Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej